Tabliczka z imieniem patrona jednej z przemyskich ulic - bpa Jozafata KocyłowskiegoKomunikat Wspólnoty Samorządowej Doliny Sanu, w sprawie działań zmierzających do zmiany nazwy ulicy biskupa J. Kocyłowskiego. Wspólnota komentuje niesatysfakcjonującą odpowiedź uzyskaną od Wojewody Podkarpackiego i przedstawia zamierzenia mające przyczynić się do zastąpienia nazwy kontrowersyjnego patrona przemyskiej ulicy.

W dniu 21 czerwca Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego i Rady Miejskiej Przemyśla o uchylenie uchwały nr 132 podjętej w dniu 13 czerwca 2013 r. przez Radę Miejską Przemyśla.

Uprawnienie do złożenia wniosku o uchylenie uchwały wynikało z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Art. 101 ust. 1 u.s.g

„Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego".

Wniosek swój uzasadniliśmy naruszeniem przepisów Konstytucji RP i kodeksu karnego.

W naszym odczuciu podjęta uchwała jest niezgodna z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. z art. 82 („Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne") oraz z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. (Kodeks Karny): Art. 256. kk

§ 1.

Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2.

Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej./

Ulica bpa Jozafata Kocyłowskiego w PrzemyśluDo wniosku dołączyliśmy historyczne fakty dostępne w literaturze o działalności hierarchy kościoła grekokatolickiego, które budzą wiele kontrowersji, szczególnie jego działalność polegająca na wspieraniu dążeń niepodległościowych Ukrainy, a tym samym budowy państwa ukraińskiego (również na terytorium ziem polskich). Działalność ta powodowała przyzwolenie hierarchy na tworzenie się ludobójczego banderowskiego nacjonalizmu ukraińskiego. W dążeniach tych hierarcha wspierał hitlerowskiego niemieckiego okupanta uczestnicząc w różnego rodzaju świętach i podejmując innego rodzaju działania.

 

Rada Miejska Przemyśla, nie podjęła żadnych działań związanych z naszym wnioskiem, a Wojewoda Podkarpacki odniósł się do niego odmownie, uzasadniając tym, że urząd wojewódzki „zbadał pod kątem zgodności z prawem i uznał, że nie narusza ona prawa". Z listu dowiedzieć się możemy w jakich sprawach Wojewoda Podkarpacki jako organ nadzoru może interweniować w sprawach samorządu gminnego i o tym, jak dużą swobodę mają samorządy w podejmowaniu swoich decyzji, czytamy: „które wykonują swe zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samodzielność ta oznacza, iż w granicach wynikających z ustaw (...) gmina nie jest podporządkowana czyjejkolwiek woli oraz, że w tych granicach podejmują czynności prawne i faktyczne, kierując się wyłącznie własną wolą wyrażaną przez ich organy, pochodzące z wyboru".

Wojewoda powołując się na art. 85 i 87, stwierdza, iż nie ma kompetencji do uchylenia ww. uchwały: „tak więc ogólne upoważnienie do działania w trybie nadzoru, wynikające z art. 85 ustawy samorządowej, nie wystarczy, gdyż przepis ten dotyczy kryteriów nadzoru a nie jego zakresu. Należy przede wszystkim wskazać, że realizacja nadzoru podporządkowana jest wyłącznie zasadzie legalizmu, czyli zgodności z prawem, co wynika wprost z art. 87, zgodnie z którym organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami."

Odpowiedź Wojewody Podkarpackiego niestety nie wnosi niczego do sprawy. Potwierdza jedynie brak chęci zajęcia się poważnym tematem, który wywołuje sporo kontrowersji i społecznych emocji. Wojewoda Podkarpacki powołuje się na zasadę legalizmu, twierdząc iż RM Przemyśla, w żaden sposób go nie złamała.

Jak do tego ma się naruszenie zasad Konstytucji RP, będącej najwyższym prawem w kraju oraz Kodeksu Karnego? Art. 7. Konstytucji mówi: Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a Art. 8. Konstytucji jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Wojewoda Podkarpaci miał powody i narzędzia do uchylenia ww. uchwały, ale z nich nie skorzystał. Wojewoda pisze, że organ może wkraczać w działalność gminną tylko w określonych przypadkach określonych ustawami. Czy Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej i Kodeks Prawa Karnego są zbyt mało określonym przypadkiem, uzasadniającym interwencję?

Artykuł 85, 87 jak również 91 Wojewodę Podkarpackiego do tego uprawniają. Art. 91 mówi, że „Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne". Jak ma się do tego uchwała RM naruszająca konstytucję i kodeks karny?

Wojewoda Podkarpacki ponadto twierdzi, iż samorządy gminne działają „w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność" nasze pytanie brzmi, zastanawia nas co Wojewoda miał na myśli mówiąc na własną odpowiedzialność, kto ma rozliczyć samorząd z podejmowanych uchwał naruszających polskie prawo?

W dalszej części listu Wojewoda tłumaczy, że „organ nadzoru nie ocenia uchwał j.s.t pod kątem rzetelności, potrzeb czy słuszności, a taki zarzut związany z oceną osoby biskupa przemyskiego obrządku grekokatolickiego do Państwa Polskiego (...) znalazł się w państwa wystąpieniu".

 

Wojewoda nie zauważa, bądź nie chce zauważyć, że jako wnioskodawcy nie występowaliśmy do Niego o uchylenie uchwały z przyczyn proceduralnych, te wiemy że RM Przemyśla dopełniła. Natomiast treść uchwały jak i również utrwalenie jej na tabliczce z nazwą ulicy w naszym odczuciu jest niezgodne z konstytucją i ustawą KK. Informacja, a nie ocena o działalności biskupa była dodatkowym elementem, który miał za cel uświadomienie, jak poważny błąd popełniła Rada Miejska.

W związku z powyższym, że Rada Miejska Przemyśla i Wojewoda Podkarpacki nie zrobili nic w sprawie uchylenia ww. uchwały Wspólnota Samorządowa Doliny Sanu podjęła decyzję o społecznej inicjatywie obywatelskiej zmierzającej do zmiany nazwy ulicy. Szczegóły o proponowanym nowym patronie jak również listy poparcia pod proponowaną przez nas inicjatywą będzie można znaleźć na początku września na naszych stronach internetowych www.dolinasanu.org.pl, www.przemyskimisiek.pl.

Małgorzata Dachnowicz

Za: http://www.dolinasanu.org.pl/dzialalnosc-wspolnoty-samorzadowej/314-ulica-bpa-kocylowskiego-bedzie-propozycja-zmiany-nazwy.html


GTranslate

enfrdeitptrues

Włamanie do serwisu

Strona odtworzona po ataku hakerskim. W przypadku dostrzeżenia braków i niespójności z poprzednią zawartością serwisu oraz w celu zgłoszenia ew. uwag prosimy o kontakt z nami.

Wołyń naszych przodków

wp4.jpg

PAMIĘTAJ PAMIĘTAĆ

Czytaj także

 

 

Rzeź Wołyńska

lud4.jpg

Szukaj w serwisie

Gościmy

Odwiedza nas 714 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki

Odsłon artykułów:
13006976